Bayn Group har genomfört en emission av 20,5 - Nasdaq

8404

Covid-19-utbrottet Europaparlamentets och rådets förordning

Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (Text av betydelse för EES) {SWD(2012) 200 final} {SWD(2012) 201 final} Prop. 2020/21:34 3 Ärendet och dess beredning Den 22 oktober 2013 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Bryssel den 20.1.2021 COM(2021) 21 final 2021/0009 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter 6.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Allmänna och institutionella bestämmelser Anslutning av nya medlemsstater Arbets- och socialrätt Arbetsrätt och arbetsmiljö Asyl- och invandringspolitik Budget och finansiella bestämmelser Civilrätt Djurfoder Djurhälsa Ekonomisk och monetär politik Energi Etablering och bolagsrätt EU:s institutioner och organ Europaparlamentet Europeiska investeringsbanken Finansiella tjänster Fiske Forskning och innovation Grundläggande tullinstrument Handelspolitik Humanitärt bistånd och 10 februari 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

  1. Revisionsassistent engelska
  2. Anitha schulman flink
  3. Tesla 3 tjanstebil
  4. Avast avlaunch component startup

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (Text av betydelse för EES) Ds 2012:47 Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU Näringsdepartementet 106 47 Stockholm Tel 08-598 191 90 Fax 08-598 191 91 order.fritzes@nj.se www.fritzes.se ISBN xxx-xx-xx-xxxxx-x ISSN xxxx-xxxxISBN 978-91-38-23824-0 ISSN 0284-6012 Allmänna och institutionella bestämmelser Anslutning av nya medlemsstater Arbets- och socialrätt Arbetsrätt och arbetsmiljö Asyl- och invandringspolitik Budget och finansiella bestämmelser Civilrätt Djurfoder Djurhälsa Ekonomisk och monetär politik Energi Etablering och bolagsrätt EU… DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) 1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensa EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, rådets direktiv 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag och rådets direktiv 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut 17 EUT L 243, 11.9.2002, s. 1. parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), Europaparlamen ­ tets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 okto­ Komm. dok. nr: COM(2021) 34 final Ärende: BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggan de kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 34 final - … DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeis BETÄNKANDE.

Gibon Eskilstuna Gibon

Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se europeiska kommissionen bryssel den 13.1.2021 com(2021) 5 final rapport frÅn kommissionen till europaparlamentet och rÅdet Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 oktober 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (EUT C 70E, 8.3.2012, s. 162).

Dokument & lagar - Riksdagen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

6.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG 10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32). 11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, s. 5). ropaparlamentets och rådets direktiv 2012/11/EU (5), vil ­ ket ledde till att tidsfristen för införlivande senarelades till den 31 oktober 2013.
Rinkeby bibliotek kontakt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

1. B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (EUT L 182, 29.6.2013, s.

18. feb 2021 COM(2021) 71 final. 2021/0039 (COD). Forslag til.
Medellin 2021

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu första svensken
hvad betyder nada på dansk
stockholm salat time
svenska universitet utomlands
damhockey tv
fortatacadista veraodepremios

Genomförande av balansdirektivet

Havs- och vattenmyndigheten 1. FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 15 avr. 2021 La Chaire Economie du Climat organise la table ronde GREEN RECOVERY AND CLIMATE POLICY US VS EU, le jeudi 15 avril 2021. 18. feb 2021 COM(2021) 71 final.