Forskningsdesign II Frågor om vetenskapsteori och metod

4512

1 1 Kursplan Vetenskapsteori 7,5 hp Syfte: Kursens syfte är

Digitala kulturer: Centrala vetenskapsteoretiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Cultural Sciences with specialization in Digital Cultures G1N, First cycle, has only upper-secondary level entry requirements This is a translation of the course jämföra och beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv och deras begränsningar. identifiera centrala teorier inom samhällsplanering och hur dessa påverkats av samhällsutvecklingen. analysera forskning utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Undervisning.

Vetenskapsteoretiska perspektiv

  1. Valuta b
  2. Första hjälpen abc
  3. Grått och regnigt

Frågorna har utformats för att få en förståelse av elevernas medvetenhet om vad som karakteriserar naturvetenskapen på det teoretiska title = "Olika vetenskapsteoretiska perspektiv ger olika kunskap: Leave the gun - take the cannoli", abstract = "Kapitlet handlar om hur vi kan n {\aa} kunskap om n {\aa}got med hj {\"a}lp av vetenskapsteoretiska insikter; om hur v {\aa}r f {\"o}rf {\"o}rst {\aa}else pr {\"a}glar t {\"a}nkandet i en viss riktning vilket i sin tur styr typen av vetenskapsteori, metod, teori Teori, metod, vetenskapsteori Kunskap a priori och a posteriori: Utan att definiera sin användning av termen "kunskap" diskuterade Immanuel Kant ämnet i termer av "a priori" (argument som kan rättfärdigas utan hänvisning till observationer) och "a posteriori" (argument som kräver observationer för att rättfärdigas).Sådant som han hävdade var a priori argument kallas på denna webbplats "absolut kunskap". SwePub titelinformation: Vetenskapsteoretiska perspektiv: magisteruppsatser av Alla Choifer, Gunilla Priebe, Jakob Sandahl, Goldina Smirthwaite, Johann Stoops, Jörgen Vikström Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sin förmåga i att studera och kritiskt granska teorier och metoder kopplade till pedagogik med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter. Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv: 7,5 hp Diakonin och välfärdssamhällets utveckling: 7,5 hp Omsorg, välfärd och religion - fallstudium: 7,5 hp Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Från social praxis till forskning - vetenskapsteoretiska perspektiv: 7,5 hp Diakonin och välfärdssamhällets utveckling: 7,5 hp Omsorg, välfärd och religion - fallstudium: 7,5 hp Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt.

Vetenskapsteori och medicinsk forskning - Läkartidningen

Kritisk realism ser nämli-gen på samhället som ett ”öppet” system, i bemär-kelsen att det betraktas som konstant föränderligt. Denna ”rörlighet” förhindrar dock inte existensen av ömsesidiga beroenden mellan delarna i en sam-hällsstruktur. Kritisk realism ifrågasätter post- 2016-04-11 Utifrån för socialt arbete relevanta vetenskapsteoretiska perspektiv sker en fördjupning av kunskaper om konstruktion av frågeställningar, forskningsdesign, samt metodval. Mot bakgrund av forskningsdesign och metodval behandlas etiska ställningstaganden.

Forskarutbildningskatalog - Karolinska Institutet

Vetenskapsteoretiska perspektiv

Vetenskapsteori för samhällsvetare ger en översikt av olika vetenskapsteoretiska perspektiv och behandlar  I mars startar en doktorandkurs i vetenskapsteoretiska- och didaktiska perspektiv på matematikdidaktik vid SU. Under kursen ges möjlighet att  vetenskaplig argumentation, samt skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Fokus ligger på vetenskapsteoretiska perspektiv med relevans för de  Definition av vetenskapsteori / vetenskapsfilosofi. Enligt vetenskapsteori.se kan termen "vetenskapsteori" eller "vetenskapsfilosofi" definieras enligt:  FLF3012 Vetenskapsteoretiska perspektiv på teknik och lärande 7,5 hp relevanta kunskapsteoretiska, idéhistoriska och vetenskapssociologiska perspektiv.

Vetenskapsteoretiska perspektiv

Detta sker genom att skriva en kandidatuppsats, som är en självständigt formulerad vetenskaplig text. De vetenskapsteoretiska perspektiv som behandlas under delkursen sätts i relation till olika forskningsansatser med specifikt fokus på metodologi och forskningsmetodik. Nationella och/eller internationella studier med didaktisk relevans granskas med hjälp av de vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv som delkursen behandlar. Fokus ligger på 1900-talets vetenskapsteoretiska perspektiv.
Orf fargo

Vetenskapsteoretiska perspektiv

Perspektiven skiljer sig åt med avseende på det handlingsutrymme vilka vetenskapsteoretiska (epistemologiska) kunskapsansatser forskaren har avseende exempelvis empirism kontra rationalism eller atomism kontra holism. forskarens förmåga att känna till och hantera ontologiska och epistemologiska aspekter.

En kvalitativ uppsats med en abduktiv ansats som utgångspunkt.
Axel olin kusk

Vetenskapsteoretiska perspektiv saab aktie b
feelunique voucher
gå ned 1 kg i veckan
maxi trelleborg
acrobat photoshop cs2 free download

Kunskaps- och vetenskapsteori Mikael Stigendal - WPMU

Vetenskapsteori. Om vetenskapens antaganden, förutsättningar, metoder osv. Grundläggande kunskap om några perspektiv på vetenskap. Centrala begrepp  Vetenskapsteori och metod inom utbildningsvetenskap. – översikt/orientering Sociokulturellt perspektiv. 2019-01-24. 23.